::โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารก้าวมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน::

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๗ (7th ASEAN Senior Officials Meeting on Education – 7th SOM-ED)

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

            กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนได้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๗ (7th ASEAN Senior Officials Meeting on Education – 7th SOM-ED) ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๓ ( 3rd ASEAN+3 Senior Officials Meeting on Education – 3rd SOM-ED+3) ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้มีสาระสำคัญของการประชุมฯ มีดังต่อไปนี้

          ๑. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๗

๑.๑ Prof. Dr. Ainun Na’im ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๗ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมแจ้งถึงความร่วมมือด้านการศึกษาที่สำคัญของอาเซียน ได้แก่ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ๕ ปีด้านการศึกษา การเปิดตัวเอกสารต้นฉบับหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์การซีมีโอ รวมทั้งองค์การและสถาบันที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค

๑.๒ สำนักเลขาธิการอาเซียนแจ้งที่ประชุมให้ทราบถึงผลการประชุมด้านการศึกษาในกรอบอาเซียนได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเยาวชนของอาเซียน ครั้งที่ ๖ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๘ และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้รายงานเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานตามมติ  ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗ ได้แก่ ASEAN Single Window  เอกสารต้นฉบับหลักสูตรอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook)  และตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Blueprint) รวมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ด้านการศึกษาของอาเซียน ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินโครงการต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ แล้ว จำนวน ๗๐ โครงการ                                                      
 
      ๒. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๓

      Mr. Mak Ngoy อธิบดีกรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ประเทศกัมพูชา เป็นประธานการประชุม  โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๒๑  การประชุมด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้แก่ การประชุมสุดยอดอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๕ การประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๕ การประชุมสุดยอดอาเซียน – เกาหลี ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๗ และความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม (๒๕๕๓ – ๒๕๖๐) รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบแก่ข้อเสนอให้จัดเวทีการประชุมระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจาด้านการศึกษา (ASEAN Plus One) เช่น อาเซียน-จีน ทั้งในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโส 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 16:49 น.
 

ตำรวจพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

 
               วันที่
18 ธ.ค. 2555 พ.ต.อ.บัญชา เศรษฐกร ผกก.สภ.เมืองลำพูน  แจ้งว่าตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ตามนโยบายของ สนง.ตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 5 หลังจากนี้การแจ้งเหตุจากทุกพื้นที่ใน จังหวัดลำพูนจะเข้าตรงไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191 ทั้งหมด และการรับแจ้งเหตุก็จะมีการเก็บข้อมูลและบันทึกเสียงเพื่อเก็บไว้ตรวจสอบ เชื่อว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้เร็วขึ้นภายในไม่กี่นาที นอกจากนั้นยังช่วยลดปัญหาการโทรศัพท์เข้ามาก่อกวนได้อีกด้วย'
               สำหรับการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนยินดีให้ความร่วมมือกับตำรวจมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบใหม่นี้ ได้นำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เช่นเดียวกับศูนย์ Call Center ของภาคเอกชน โดยระบบจะจัดการเสียงและข้อมูลแจ้งเหตุในรูปแบบดิจิตอล ส่งผ่านไปยังสถานีตำรวจที่เกิดเหตุ ทำให้ลดข้อผิดพลาดที่มีสาเหตุจากบุคคลและอุปกรณ์ ในการจดบันทึกเหตุและการประสานงานที่ไม่ชำนาญของเจ้าหน้าที่ สามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล ทั้งฐานข้อมูลบุคคล แผนผังสถานที่ในจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และที่สำคัญประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
               นอกจากนี้แล้วการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เป็นสิ่งสำคัญที่ข้าราชการตำรวจทุกนายต้องมีความพร้อมทั้งด้านภาษา สามารถใช้ภาษาต่างประเทศกับประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ เน้นสร้างความสัมพันธ์ ความมั่นคง และการพัฒนาทรัพยากรมุนษย์ ด้านแรงงานและผู้ประกอบการ ยกระดับให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ จากหน่วยระดับกองกำกับการ กองบังคับการ เรื่อยไปจนถึงระดับกองบัญชาการ เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้งานด้านการต่างประเทศมีความสำคัญมากขึ้น ต้องปรับปรุงและพัฒนาเป็นภาพลักษณ์สากล ซึ่งทาง สนง.ตำรวจแห่งชาติ พร้อมที่จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2556 เป็นต้นไป โดยให้ศึกษาการรวมตัวเป็นสหภาพยุโรป หรือ อียู เป็นต้นแบบ

 

 

แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก


 


หน้า 4 จาก 19

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้83
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1325
mod_vvisit_counterสับดาห์ที่แล้ว536
mod_vvisit_counterเดือนนี้34
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11603
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด830660

We have: 8 guests online
IP ของคุณ: 44.201.95.84
 , 
วันที่ : 01 ต.ค. 2022

ผอ.รร.ดงเย็นพิทยาคาร

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราราคาน้ำมันวันนี้