::โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารก้าวมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน::

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗

อีเมล พิมพ์ PDF

การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗

อินโดนีเซีย - เมื่อวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากประเทศไทย ร่วมประชุมการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗ (7th ASEAN EDUCATION MINISTERS MEETING - 7th ASED) การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนบวกสาม (อาเซียน ๑๐ ประเทศ และจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) ครั้งที่ ๑ (1st ASEAN PLUS THREE EDUCATION MINISTERS MEETING - 1st APT EMM) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกด้านการศึกษา (อาเซียน ๑๐ ประเทศ และ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซียและสหรัฐอเมริกา) ครั้งที่ ๑ (1st EAST ASIA SUMMIT EDUCATION MINISTERS MEETING - 1st EAS EMM) ณ โรงแรม Sheraton Mustika Yogyakarta เมืองยอร์กยาการ์ตา

 


การประชุมได้มีการหารือถึงความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ และประเทศคู่พัฒนา ๘ ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และรัสเซีย โดยเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฝีมือแรงงานใน ระดับอาชีวศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว รมว.ศธ.ของไทย ได้เสนอการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ ASEAN Curriculum Sourcebook เพื่อจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรในทุกรายวิชา และจัดการประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อความสำคัญในการนำ ASCC Scorecard มาใช้สำหรับเป็นเครื่องมือในการชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายทางการศึกษาในภูมิภาค ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ปรากฏใน ASEAN Blueprint โดยได้เชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทน East West Centre เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

นอกจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง ๒ แล้ว ประเทศไทยได้ขอเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการข้างต้นในช่วงปลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นอาเซียน และความเป็นผู้นำแก่เยาวชนในภูมิภาคอาเซียนด้วย นอกจากนั้น รมว.ศธ.ของไทย ยังได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมียนม่าร์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาว ในประเด็นความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านการศึกษาระหว่างกันอีกด้วยข้อมูล : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.


 

มหกรรมอาเซียนสัญจร

อีเมล พิมพ์ PDF

มหกรรมอาเซียนสัญจร

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค - ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศธ.ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และเดอะเนชั่นกรุ๊ป เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ โดยมีผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ครู นักศึกษา และนักเรียนจาก ๑๓ จังหวัดภาคกลาง รวม ๗๐๐ คน เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรุงเทพมหานคร

 


 

รมว.ศธ.กล่าวว่า ตามที่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่ง ศธ.จะต้องเร่งขับเคลื่อนการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประชาคมอาเซียน ภายใต้เสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งครอบคลุมสาขาการศึกษาที่ ศธ.รับผิดชอบ โดยขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการชี้แจงแนวนโยบายและวิธีดำเนินการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และจะจัดประชุมระดมความคิดเห็นของหน่วยงานในสังกัด ศธ.เพื่อให้พร้อมสำหรับรายงานต่อนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะเป็นการสร้างความรู้แก่สมาชิกในองค์กรด้านการศึกษา เพื่อพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

ภารกิจด้านการศึกษาของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย การยกระดับการศึกษาให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัดทำหลักสูตรมาตรฐานสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน สนับสนุนให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถแลกเปลี่ยนหน่วยกิตในการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งของประเทศสมาชิกอาเซียน มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ ประชาชนของประชาคมอาเซียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของประเทศตนและของประเทศสมาชิกอื่นๆในประชาคมเดียวกันอีกด้วย

รมว.ศธ.กล่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังพิธีเปิดว่า ศธ.ได้เร่งดำเนินการสร้างความตื่นตัว ความเข้าใจในแต่ละระดับการศึกษา โดยในระดับโรงเรียน จะให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน รู้ลักษณะภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ภาษาท้องถิ่น สกุลเงิน วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ ส่วนในระดับที่สูงขึ้นมาก็จะต้องพิจารณาข้อดี ข้อด้อยของแต่ละประเทศ มีทรัพยากรอะไรบ้าง เราจะต้องผลิตอะไรไปขาย เครื่องหมายทางการค้าต้องใช้ภาษาอะไร คือต้องมีกรอบความคิดและคิดให้กว้างขึ้นกว่าเดิม และจากการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ ๗ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีความพยายามที่จะผลักดันความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับอาเซียน ดังนี้

- ASEAN Source Book คือ กรอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นรายมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยใด สอนวิชาอะไรบ้าง โดยมหาวิทยาลัยเหล่านั้นได้รับการคัดเลือกแล้วว่ามีมาตรฐานตามกรอบของอาเซียน

- ASEAN Standard simple window เป็นเกณฑ์มาตรฐานการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตร แต่ละวิชาในมหาวิทยาลัยที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

อนึ่ง โครงการอาเซียนสัญจร ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดขึ้น ๕ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ภาคกลาง วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่เชียงใหม่  ภาคใต้ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ภูเก็ต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/
รายงาน

 


 


หน้า 9 จาก 19

แบบสำรวจความคิดเห็น

การศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน?
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้61
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้83
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1352
mod_vvisit_counterสับดาห์ที่แล้ว536
mod_vvisit_counterเดือนนี้61
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11603
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด830687

We have: 9 guests online
IP ของคุณ: 44.201.95.84
 , 
วันที่ : 01 ต.ค. 2022

ผอ.รร.ดงเย็นพิทยาคาร

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

พยากรณ์อากาศวันนี้

อัตราราคาน้ำมันวันนี้